1.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ( http://www.lawamendment.go.th/opm/ )

   2.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( http://www.ocpb.go.th/list_law.asp )

   3.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ( http://www.nia.go.th/nia/default.asp )
      4. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ( http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/index.html )
      5.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (http://www.mrta.co.th/ )
      6.กองบัญชาการทหารสูงสุด ( http://www.rtarf.mi.th/ )
     
7.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 ( http://www.thaiveterans.mod.go.th/ )
      8.องค์การฟอกหนัง (ยุบหน่วยแล้ว)*
     
9.กรมธนารักษ์ ( http://www.treasury.go.th/internet/ )
     
10.กรมสรรพสามิต
 ( http://www.excise.go.th/ )
     
11.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  ( http://www.sepo.go.th/main_index.html )
     
12.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  ( http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php )
     
13.โรงงานยาสูบ
 ( http://www.thaitobacco.or.th/thai/ )
     
14.บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
 ( http://www.ifct.co.th )*
     
15บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( http://www.sicgc.or.th )* 

กระทรวงต่างประเทศ ( http://www.mfa.go.th/web/2630.php )

   17.สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ( http://www.mfa.go.th/web/1724.php )

   18.กรมการกงสุล (  http://www.consular.go.th/ )

   19.กรมพิธีการทูต (  http://www.mfa.go.th/web/1725.php )

      20.กรมยุโรป (  http://www.europetouch.in.th/home.php )

      21.กรมวิเทศสหการ (  http://www.mfa.go.th/web/1736.php )

      22.กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (  http://www.mfa.go.th/business/main.php )

      23.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  (  http://www.mfa.go.th/treaty/ )

      24.กรมสารนิเทศ (  http://www.mfa.go.th/web/898.php )

      25.กรมองค์การระหว่างประเทศ (  http://www.mfa.go.th/web/1730.php )

      26.กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (  http://www.mfa.go.th/web/1731.php )

          27.กรมอาเซียน  ( http://www.mfa.go.th/web/1732.php )

         28.กรมเอเชียตะวันออก (  http://www.mfa.go.th/web/1733.php )

         29.กรมเอเชียตะวันออกกลาง และแอฟริกา  ( http://sameaf.mfa.go.th/th/ )

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์   (  http://www.m-society.go.th/ )
         30.สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (  http://www.m-society.go.th/ )

         31.สำนักปลัดกระทรวง (  http://www.m-society.go.th/ )

         32.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ( http://www.women-family.go.th/home.htm )
         33.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ  ( http://www.opp.go.th/home.php )

กระทรวงศึกษาธิการ ( http://www.moe.go.th/moe/th/home/home.php )
         34.สำนักงานรัฐมนตรี  ( http://www.moe-news.net/index.php?option=com_moe_complaint )
        
 35.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (  http://www.ops.moe.go.th/ )
        
 36.สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ   ( http://www.moe.go.th/eroc/home9.htm )
        
 37.สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ( http://www.moe.go.th/eroc/home10.htm )
        
 38.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานอธิการบดี (  http://www.rmutt.ac.th/ )
        
 39.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ( http://www.rmutt.ac.th/ )
        
 40.กรมพลศึกษา ( http://www.dpe.go.th/home/ )
        
 41.กรมวิชาการเกษตร ( http://www.doa.go.th/ )
        
 42.กรมสามัญศึกษา ( http://www.moe.go.th/t-dge.htm )
        
 43.กรมอาชีวะศึกษา ( http://www.vec.go.th/ )
        
 44.คุรุสภา (  http://www.ksp.or.th/ksp2009/th/home/index.php )

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ( http://www.mots.go.th/main.php?filename=index )
        
 45.สำนักงานรัฐมนตรี  ( http://www.mots.go.th/main.php?filename=index )
        
 46.สำนักงานปลัดกระทรวง ( http://secretary.mots.go.th/main.php?filename=index )
        
 47.สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ( http://www.dpe.go.th/home/ )
        
 48.สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ( http://tourism.go.th/2010/th/home/index.php )

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( http://www.moac.go.th/main.php?filename=index )
         49.สำนักงานรัฐมนตรี ( http://www.moac.go.th/main.php?filename=index )
        
 50.สำนักงานปลัดกระทรวง (  http://www.kasetonline.net/newsite/index.php?id=1 )
        
 51.กรมชลประทาน  ( http://www.rid.go.th/2009/ )
        
 52.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (  http://www.fio.co.th/new/index.php )
        
 53.องค์การสวนยาง (  http://www.reothai.co.th/One.asp )
        
 54.องค์การสะพานปลา ( http://61.19.248.96/~org/ )
        
 55.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( http://www.thaidanskmilk.com/ )
        
 56.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ( http://www.rubber.co.th/web/home.php )
        
 57.บริษัทไม้อัดจำกัด ( http://www.thaiplywood.com/thai/nhome.php )
        
 58.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( http://www.mof.or.th/web/home.php )

กระทรวงคมนาคม http://vigportal.mot.go.th/portal/site/PortalMOT/ )
         59.สำนักงานรัฐมนตรี ( http://vigportal.mot.go.th/portal/site/PortalMOT/ )
        
 60.สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ( http://vigportal.mot.go.th/portal/site/PortalMOT/  )
        
 61.กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวี (กรมเจ้าท่า) ( www.md.go.th )
        
 62.กรมการขนส่งทางบก  ( http://www.dlt.go.th/ )
        
 63.กรมทางหลวง ( http://www.doh.go.th/index_doh.aspx  )
        
 64.กรมทางหลวงชนบท  ( http://www.drr.go.th/ )
        
 65.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (  http://www.otp.go.th/th/ )
        
 66.การท่าเรือแห่งประเทศไทย ( http://www.port.co.th/pat/index2.html )
        
 67.การรถไฟแห่งประเทศไทย (  http://www.railway.co.th/ )
       
 68.องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์  (ยุบหน่วยงานแล้ว)*
        
 69.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (  http://www.bmta.co.th/th/index.php )
        
 70.บริษัทไทยเดินเรือทะเลจำกัด (  http://www.tmn.co.th )
         71.การสื่อสารแห่งประเทศไทย
 ( http://www.cattelecom.com/site/th/main.php )

http://www.bangkok.go.th/http://www.warehouse.mnre.go.th/mnre/ )
         72.สำนักงานรัฐมนตรี ( http://www.warehouse.mnre.go.th/mnre/ )
         73.สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( http://www.warehouse.mnre.go.th/mnre/ )
         74.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( http://www.dmcr.go.th/dmcr2009/index.php )
        
 75.กรมทรัพยากรน้ำ ( http://www.dwr.go.th/  )
         76.กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช
(  http://www.dnp.go.th/index3d.asp )
         77.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(  http://www.onep.go.th/ )
         78.องค์การพฤกษศาสตร์
( http://www.qsbg.org/mainpage.asp )

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( http://www.mict.go.th/main.php?filename=index )
        
 79.กรมไปรษณีย์โทรเลข (  http://www.thailandpost.com/home.php )
         80.การสื่อสารแห่งประเทศไทย
( http://www.cattelecom.com/site/th/main.php )

กระทรวงพลังงาน (  http://www.energy.go.th/ )
         81.กรมธุรกิจพลังงาน (  http://www.energy.go.th/ )
         82.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ( http://www.dede.go.th/dede/ )

กระทรวงพาณิชย์ ( http://www2.moc.go.th/main.php?filename=index_design4 )
         83.สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ( http://www2.moc.go.th/main.php?filename=index_design4 )
         84.สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ( http://www.ops.moc.go.th/main.php?filename=index_design2 )
        
 85.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ( http://www.dtn.moc.go.th/dtn/index.php )
        
 86.กรมการประกันภัย  ( http://www.oic.or.th/th/home/index.php )
        
 87.กรมทรัพย์สินทางปัญญา ( http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?lang=th )
         88.องค์การคลังสินค้า  ( http://www.pwo.co.th/main.php?filename=index )
         89.กรมการปกครอง ( http://www.dopa.go.th/ )
        
 90.กรมการพัฒนาชุมชน  ( http://www.panyathai.or.th/ )
        
 91.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ( http://www.thailocaladmin.go.th/index.jsp )

กระทรวงยุติธรรม ( http://www.moj.go.th/th/justice/home2.php )
         92.กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( http://www.dsi.go.th/index.php )
        
 93.สำนักงานกิจการยุติธรรม ( http://www.oja.go.th/poll/Lists/Survey/overview.aspx  )

กระทรวงแรงงาน (  http://www.labour.go.th/index.jsp )
         94.สำนักงานรัฐมนตรี ( http://www.mol.go.th/ )
        
 95.สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ( http://www.mol.go.th/ )
        
 96.สำนักงานประกันสังคม ( http://www.sso.go.th/wpr/home.jsp )

กระทรวงวัฒนธรรม ( http://www.m-culture.go.th/ )
         97.สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ( http://www.m-culture.go.th/ )
        
 98.กรมการศาสนา ( http://www.dra.go.th/main.php?filename=index )
         99.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ( http://www.culture.go.th/intro.php )
         100.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ( http://www.ocac.go.th/index.php?lng=th )
         101.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(APO) ( http://www.sac.or.th/main/index.php )

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       ( http://www.most.go.th/tactics/intro.html )
         102.สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (  http://www.most.go.th/tactics/intro.html )
         103.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( http://www.tistr.or.th/tistr/indexn.php?pages=home )
        
 104.ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซิโครตรอนแห่งชาติ (  http://www.slri.or.th/th/  )

กระทรวงสาธารณสุข  ( http://www.moph.go.th/moph2/index4.php )
         105.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (  http://ops.moph.go.th/ )
        
 106.กรมควบคุมโรค ( http://www.ddc.moph.go.th/ )
        
 107.องค์การเภสัชกรรม (  http://www.gpo.or.th/  )

กระทรวงอุตสาหกรรม (  http://www.industry.go.th/page/home2.aspx )
         108.สำนักงานรัฐมนตรี (  http://www.industry.go.th/om/page/home.aspx )
         109.สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (  http://www.industry.go.th/ops/page/home.aspx )
         110.สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ( http://www.ocsb.go.th/th/home/index.php )
        
 111.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (  http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx )

หน่วยงานพิเศษ
         112.สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( http://www.rdpb.go.th/rdpb/ )
         113.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (  http://www.nrct.go.th/ )
        
 114.สำนักงานอัยการสูงสุด (  http://www.ago.go.th/ )
        
 115.ศาลรัฐธรรมนูญ  (  http://www.constitutionalcourt.or.th/  )
        
 116.ศาลยุติธรรม ( http://www.coj.go.th/coj2008/index.php )
        
 117.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( http://www.oag.go.th/  )
        
 118.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ( http://www.senate.go.th/2009/  )
        
 119.สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

(  http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?filename=portal_02 )
        
 120.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (  http://www.crownproperty.or.th/th/main.php  )
        
 121.สภาพัฒน์ ( http://www.nesdb.go.th/ )
        
 122.องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (  http://www.mof.or.th/web/home.php  )
        
 123.องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส) (ยุบหน่วยงานแล้ว)*
         124.กรุงเทพมหานคร (  http://www.bangkok.go.th/  )